Tryb działania

Tryb działania

Dyrektor Poradni kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Poradni. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

W poradni działają zespoły orzekające, wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących, dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, niepełnosprawnością intelektualną (w stopinu lekkim, w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w stopniu głębokim - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze), dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z niepełnosprawnością sprzężoną (więcej niż jedna z wymienionych powyżej niepełnosprawności) z terenu 10 gmin powiatu białostockiego.

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Małgorzata Sawicka - Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białymstoku

Data wytworzenia: 2016-09-26

Wprowadzający: Emilia Mocarska

Data modyfikacji: 2016-09-27

Opublikował: Emilia Mocarska

Data publikacji: 2016-09-26