Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

 Rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

 • wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer nadany przez poradnię przy zgłoszeniu, imię (imiona) i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania;
 • rejestr przyjęć;
 • rejestr udzielanych porad i konsultacji bez badań;
 • rejestr pracy w terenie;
 • rejestr wydanych opinii, rejestr wydawanych informacji i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer porządkowy, numer opinii, informacji lub orzeczenia oraz datę ich wydania;
 • dzienniki indywidualnych zajęć specjalistów, zawierające informacje o przebiegu działalności diagnostycznej, terapeutycznej i konsultacyjnej;
 • dokumentację terapii indywidualnej i grupowej;
 • protokoły posiedzeń zespołów orzekających;
 • protokoły rad pedagogicznych i rad szkoleniowych;
 • teczki indywidualne- zawierające dokumentację badań, terapii, konsultacji  dzieci i uczniów;
 • inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Poradnia przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Informacje o wynikach badań diagnostycznych udzielane są rodzicom lub opiekunom. Orzeczenia i opinie wydawane są zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania) na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów.
 

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Mocarska

Data wytworzenia: 2016-08-23

Wprowadzający: Emilia Mocarska

Data modyfikacji: 2016-09-27

Opublikował: Emilia Mocarska

Data publikacji: 2016-08-23