Organizacja

Organizacja

Organami poradni są:

  • dyrektor poradni,
  • rada pedagogiczna

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce specjalistów oraz pracowników administracji i obsługi.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem, realizującym zadania wynikające ze statutu. W jej skład wchodzą wszyscy specjaliści zatrudnieni w poradni.

Szczegółowe kompetencje organów Poradni określa Statut Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku.

Szczegółową organizację poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny. Arkusz opracowywany jest przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku z uwzględnieniem planu pracy oraz planu finansowego poradni. Zatwierdza go organ prowadzący poradnię do dnia 31 maja danego roku.

Organizację zajęć na rzecz dzieci i młodzieży, ich rodziców, opiekunów prawnych oraz nauczycieli określa „tygodniowy rozkład zajęć” ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.

 

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Małgorzata Sawicka - Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białymstoku

Data wytworzenia: 2016-09-26

Wprowadzający: Emilia Mocarska

Data modyfikacji: 2016-09-27

Opublikował: Emilia Mocarska

Data publikacji: 2016-09-26