Status prawny

Status prawny

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białymstoku jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1647),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 228 poz. 1492),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743),
 • Uchwała Nr VIII/75/2003 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku,
 • Uchwała nr 154/2011 z dnia 29 września 2011 roku Zarządu Powiatu Białostockiego i pismo Podlaskiego Kuratora Oświaty nr KOSiW.542.39.2011 roku w sprawie poszerzenia uprawnień Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem z terenu powiatu białostockiego,
 • Akt Założycielski Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białymstoku stanowiący załącznik Nr1 do uchwały Nr VIII/75/2003 – zamieszczony jako załącznik nr II do niniejszej informacji,
 • Umowa użyczenia zawarta w dniu 15.10.2003 roku w Białymstoku pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego, reprezentowanym przez Wiesława Pusza – Starostę Białostockiego i Damiana Raczkowskiego – Wicestarostę Białostockiego, a Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Białymstoku, reprezentowaną przez Bożenę Perkowską – p.o. Dyrektora,
 • Statut Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białymstoku zatwierdzony Uchwałą nr 4/2014/2015 z dnia 13.05.2015r. Rady Pedagogicznej PPP-P.


Załączniki

 • 266.pdf (PDF, 418,57 KB)

  uchwała Nr VIII/75/2003 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie utworzenia Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białymstoku

 • 267.pdf (PDF, 448,67 KB)

  Akt Założycielski Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białymstoku

 • Statut poradni ze zmianami_2015.doc (DOC, 101,5 KB)

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Mocarska

Data wytworzenia: 2016-08-23

Wprowadzający: Emilia Mocarska

Data modyfikacji: 2018-01-16

Opublikował: Emilia Mocarska

Data publikacji: 2016-08-23