Dokumentacja z przebiegu kontroli

Kontrole zewnętrzne:

 • Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku w dniu 21 lipca 2016r.
  Zakres kontroli:
  1. Sprawy pracownicze: prawidłowość prowadzenie akt osobowych, zatrudnianie pracowników, regulaminy dotyczące zatrudnienia pracowników samorządowych.

            2. Prawidłowość ustalania wynagrodzeń.

            3. Sprawy z wiązane BHP (szkolenia pracowników, badania okresowe).

            4. Sprawy związane z ZFŚS.

 • Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku w dniu 21 lipca 2016r.
  Zakres kontroli: Poprawność danych wprowadzonych do Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 31 marca 2016 roku.

 • Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku w dniu 17 czerwca 2016r.
  Zakres kontroli:

          - analiza zbiorów danych osobowych, które są lub będą przetwarzane;

          - analiza systemów informatycznych i aplikacji, które są wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych, legalność oprogramowania;

          - analiza kompletności posiadanej przez jednostkę dokumentacji wymaganej Rozporządzeniem, na którą składa się w szczególności polityka

            bezpieczeństwa danych osobowych i instrukcja zarządzania systemem informatycznym.

 • Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku w dniu 27 lutego 2015r.
  Zakres kontroli: Realizacja planu finansowego na 2014 rok.

 • Kontrola przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku w dniu 8 października 2014r.
  Zakres kontroli: Prawidłowość wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

 • Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku w dniu 30 września 2014r.
  Zakres kontroli:
 1. Zgodność zatrudnienia nauczycieli z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym placówki.
 2. Zgodność nawiązywania stosunku pracy pracowników pedagogicznych z Kartą Nauczyciela.
 3. Terminowość wypłat poszczególnych składników wynagrodzenia nauczycieli.
 4. Struktura kadry pedagogicznej według stopnia awansu zawodowego.
 5. Ocena stanu i warunków działalności placówki.
 6. Działalność administracyjna placówki:

          - książka zarządzeń dyrektora,

          - zabezpieczenie mienia społecznego i odpowiedzialności za nie,

          - druki ścisłego zarachowania,

          - prowadzenie i obieg dokumentacji.

 • Kontrola przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku w dniach 9-11 czerwca 2014r.
  Zakres kontroli:

          Przeprowadzenie problemowej ewaluacji zewnętrznej w zakresie wymagań:

          - „Promowana jest wartość edukacji”,

          - „Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju”,

          - „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych”.

 • Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku w dniach 08-10, 15-16 kwietnia 2013r.
  Zakres kontroli: Realizacja planu finansowego na 2012 rok oraz funkcjonowanie jednostki.

 • Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku w dniu 28 grudnia 2011r.
  Zakres kontroli: Wykonanie zaleceń pokontrolnych do protokołu kontroli PPP-P z dnia 20 grudnia 2010 roku.

 • Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku w dniach 30 maja, 1 czerwca, 3 czerwca, 10 czerwca i 15 czerwca 2011r.

          Zakres kontroli:

          1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład

             oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

          2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

          3.Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

          4. Wystawienie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

 • Kontrola przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku w dniu 27 kwietnia 2011r.
  Zakres kontroli: Zgodności wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku w dniu 1 marzec 2010r.
  Zakres kontroli: Realizacja planu finansowego za 2009 rok.
   
 • Kontrola przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku w dniu 15 stycznia 2010r.
  Zakres kontroli:
  Tematyka kontroli obejmowała zgodność z obowiązującymi przepisami prawa wydawania przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne opinii w sprawie:
  a) opinii poradni w w/w sprawach,
  b) indywidualnej dokumentacji badań dziecka,
  c) skorowidza alfabetycznego dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, na podstawie której wypełniono arkusz kontroli.
   
 • Kontrola przeprowadzona przez Radę Powiatu w Białymstoku w dniu 5 czerwca 2009r.
  Zakres kontroli: Zakres działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku
   
 • Kontrola przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku w dniu 26 marca 2009r.
  Zakres kontroli: Prawidłowa realizacja projektu w siedzibie beneficjenta ostatecznego dla projektów SPO RZL 2004-2006.
   
 • Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku w dniu 28 grudnia 2007r.
  Zakres kontroli: Sprawy prawnicze.

 • Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku w dniu 28 maj 2007r.
  Zakres kontroli: Zgodność zatrudnienia nauczycieli z arkuszem organizacji placówki oraz nawiązania stosunku pracy z nauczycielami.
   
 • Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku w dniu 23 maj 2007r.
  Zakres kontroli: Gospodarka finansowa PPP-P w 2006r.
   
 • Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku w dniu 27 kwietnia 2007r.
  Zakres kontroli: Organizacja systemu arkuszy danych osobowych, znajomość wymogów prawnych.
   
 • Kontrola przeprowadzona przez Podlaski Urząd Wojewódzki – Biuro Dyrektora Generalnego w dniu 28 marca 2006r.
  Zakres kontroli: Wykorzystanie dotacji celowej na dostęp do szerokopasmowego Internetu.
   
 • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli – Delegatura w Białymstoku w dniu 27 czerwiec 2006r.
  Zakres kontroli: Realizacja odbioru oraz zgodność z zamówieniem dostawy wyposażenia Poradni w sprzęt komputerowy i oprogramowanie w ramach umowy nr BA-WZP-AW-322-21/2005 (centralne zakupy z 2005r.).

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Małgorzata Sawicka - Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białymstoku

Data wytworzenia: 2016-08-23

Wprowadzający: Emilia Mocarska

Data modyfikacji: 2016-09-27

Opublikował: Emilia Mocarska

Data publikacji: 2016-08-23