Dyrekcja

Dyrekcja

Dyrektor Poradni:  Anna Małgorzata Sawicka

 • tel. 85 741 62 35; 518 974 432  
 • e-mail: ppppbialystok@wp.pl

Kompetencje dyrektora:

 • kierowanie bieżącą działalnością poradni oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do specjalistów,
 • realizowanie uchwał rady pedagogicznej poradni, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
 • kierowanie pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,
 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym poradni – na podstawie odrębnych przepisów i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom i klientom w czasie zajęć organizowanych przez poradnię,
 • organizowanie i odpowiadanie za administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę poradni,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce specjalistów oraz pracowników administracji.

Dyrektor decyduje w sprawach:

 • zatrudniania i zwalniania pracowników,
 • zawierania umów z wolontariuszami,
 • ustalania wysokości dodatków motywacyjnych i premii,
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom,
 • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników,
 • innych wynikających z ustaleń organu prowadzącego poradnię.

Dyrektor poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną:

 • zapewnia radzie pedagogicznej swobodę działania i podejmowania decyzji w ramach jej kompetencji,
 • uczestniczy w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych wewnątrz poradni,
 • zapewnia wymianę bieżących informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach dotyczących poradni.

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białymstoku w zakładce oświadczenia majątkowe:  http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Małgorzata Sawicka - Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białymstoku

Data wytworzenia: 2016-09-26

Wprowadzający: Emilia Mocarska

Data modyfikacji: 2016-09-27

Opublikował: Emilia Mocarska

Data publikacji: 2016-09-26